Декларация за поверителност

Обща информация за администратора:

Наименование: „Джи Ди Пи” ООД
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 70
Телефон: 02 492 0 110
Email: [email protected]

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Ви информираме как събираме
и обработваме Ваши лични данни чрез нашия уебсайт.

Кои Ваши лични данни събираме?

По-долу са описани видовете лични данни, които събираме, целите,
за които ги обработваме, както и нормативна предпоставка за
обработването им.

Видове лични данни:

 • Email адрес;
 • Име;
 • Телефонен номер;

 * При изпращане на запитване чрез нашата форма за контакт
или запитвания, Вие може да предоставите и други лични данни,
които не са необходими за целите на запитването.
Ние ще обработваме само тези лични данни, които са ни необходими, за да отговорим на Вашето запитване. Информацията, която не ни е необходима, ще бъде унищожена.

Цели, за които събираме посочените по-горе лични данни:

 • За да се свържем с Вас и да отговорим на всички запитвания, които имате по отношение на предлаганите от нас продукти и/или услуги.

Нормативна основа за обработване на посочените по-горе лични данни:

 • Преддоговорни отношения: обработването е необходимо във връзка с предприетите от Вас стъпки по сключване на договор с нас;

Видове лични данни:

 • Интернет протокол (IP) адрес;
 • Използван интернет браузър;
 • Време и период на посещение на нашия уебсайт;

Цели, за които събираме посочените по-горе лични данни:

 • За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу злонамерени действия.

Нормативна основа за обработване на посочените по-горе лични данни:

 • Легитимен интерес във връзка с посочените по-горе цели.

Как събираме Вашите лични данни?

Ние обработваме само предоставените от Вас лични данни, които получаваме:

 • Директно от Вас, например като поискате оферта или изпратите запитване, чрез формата за контакт; или
 • Косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата политика, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

Получатели на лични данни

Ние споделяме Вашите лични данни с други физически или юридически лица, когато:

 • Налице е нормативно задължение;
 • Налице е необходимост за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата); или
 • Налице е легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват Ваши лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само Ваши лични данни:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност и защита на личните данни

„Джи Ди Пи“ ООД е въвело подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване на Вашите лични данни. Ние сме ограничили достъпа до Вашите лични данни само до тези служители и контрагенти, които имат „необходимост да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни съгласно нашите указания и са задължени да пазят поверителност. Налице са процедури за справяне с всяко евентуално нарушение на сигурността.

Срок на съхранение

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали.

Максималният срок, в рамките на който съхраняваме Ваши лични данни, събирани чрез нашия уебсайт, е 5 (пет) години.

Упражняване на Вашите права

Вие имате право на:

 • Достъп до личната Ви информация;
 • Коригиране на личните Ви данни;
 • Изтриване на Вашите лични данни;
 • Ограничаване на обработването;
 • Преносимост на Вашите лични данни;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни;
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето (само за обработване на лични данни, което се извършва на основание дадено от Вас съгласие).

Не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилирането въз основа на Ваши лични данни.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

Актуализиране на Декларацията за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата декларация за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на този уебсайт.

   Версия: 00/09.06.2022