Внедряване
на GDPR

Постигнете на съответствие с изискванията на GDPR е дълъг и сложен процес. При избор на правилните консултанти, този процес става лесен, тъй като ние се грижим за всичко.

Какво представлява внедряването на Регламент (ЕС) 2016/679

Процесът по внедряване на Общ регламент относно защитата на данните включва множество дейности от различен характер и с различна същност. Анализ на дейността на организацията, вътрешни процеси и процедури, вид и обем на обработвана информация и идентифициране на личните данни очертава началото на този процес. Изготвянето на документация и указания за използването й, наред с актуализирането и поддържането й, е само част от дългия процес по внедряване на GDPR и защита на личните данни.

Друга важна част е обучението на персонала и поддържане на актуалност на знанията и уменията за защита на лични данни съобразно Общ регламент относно защитата на данните и изискванията на националното законодателство (Закон за защита на личните данни). Неизменни съпътстващи дейности по внедряването са анализ и оптимизиране на информационните системи на организацията с цел изпълнение на изискванията на GDPR за защита на личните данни.

Всички посочени етапи и дейности представляват само елементи от голямата картина по внедряване на GDPR в една организация и адекватна защита на личните данни. Задължително е целият процес да бъде съобразен и проектиран спрямо индивидуалните нужди и особености на организацията.

Професионални услуги за внедряване на Общ регламент относно защитата на данните (GDPR)

GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) въведе нови правила при обработване на личните данни. Всяка организация (дружество, публичен орган и др.) в рамките на ЕС, обработваща лични данни на физически лица, трябва да се съобразява с изискванията на Регламента. Все по-голям обем от информация се определя като лични данни съгласно GDPR и това води до по-голяма отговорност.

Защо да изберете нас?

Нашият екип има богат опит и познания в областта на защита на личните данни - основни компоненти на успешната ни работа по внедряване на Регламента в десетки публични и частни организации като училища, общини, търговски дружества и други. На базата на опита ни, ние подробно и внимателно анализираме дейността на всеки наш следващ клиент. Процесът по внедряване на GDPR изисква пряка комуникация между нас и ръководството на организацията за постигане на максимален резултат относно защита на личните данни. Нашата цел e да положим основите по съблюдаване на изискванията на Общ регламент относно защитата на данните и в бъдеще опазването на личните данни да се превърне в ценност в организацията.

Какво включва нашата услуга по внедряване на GDPR?

В общия случай нашата услуга по внедряване на Общ регламент относно защитата на данните включва:

  • Първоначален одит, включващ проследяване на всички процеси по обработване на лични данни;
  • Изготвяне на документация – политики и процедури, декларации, молби, уведомления, регистри, схеми, заповеди и др.;
  • Провеждане на първоначални и последващи обучения;
  • Изготвяне на Оценка на риска и/или Оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД);
  • Изготвяне на доклад относно дейността организацията;
  • Изготвяне на доклад и документация относно уебсайта на организацията;
  • Изготвяне на указания и препоръки относно изготвената документация;
  • Изготвяне на становища и одити по информационна сигурност;

Още и още.

Предизвикателства при внедряване на GDPR

GDPR е нормативен акт, който се прилага директно в Република България и това налага максимално добре познаването му. За да бъде приложен Общ регламент относно защитата на данните и внедрен правилно, практиката налага да бъдат използвани умения и задълбочени знания от областта на правото и информационните технологии. Работата с Регламента изисква познаване на практиката на Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека,  редица директиви и регламенти на ЕС, международни конвенции и други правни актове. В същото време, внедряването на GDPR се нуждае от задълбочени познания в сферата на информационните технологии, информационната сигурност и изкуствения интелект.

В този контекст, екипната дейност е най-доброто решение за всяка организация, която внедрява Регламента и цели да постигне максимално съответствие с изискванията му. Правилният отбор от професионалисти с компетентност в областите на правото и информационните технологии е гаранция за всеобхватност на процеса по внедряване и постигане на високо ниво на съответствие с изискванията на Общ регламент относно защитата на данните и Закон за защита на личните данни. По този начин ще имате по-голяма увереност, че няма да сте заплашени от непосилни GDPR глоби.