Обучения

Над 80 % от пробивите в сигурността на обработваните лични данни се дължат на човешка грешка. Ето защо една от най-важните организационни мерки за защита на личните данни е обучение на служителите.

Предлагаме Ви индивидуализирано спрямо конкретната организация обучение, което може да бъде проведено както на едно лице, така и на целия персонал.

Обхват на дейностите

Обучението може да бъде проведено както дистанционно, така и на място във Вашата организация. То е разделено на няколко основни модула, както следва:

 • Общ преглед на относимото законодателство (Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни, становища на надзорни органи , закони, подзаконови нормативни актове);
 • Лични данни („обикновени“ лични данни, „чувствителни“ лични данни, специфични случаи);
 • Роли и отговорности (администратор, обработващ, получател, трета страна). Длъжностно лице по защита на данните – права, задължения и добри практики при изпълнение на функциите на ДЛЗД;
 • Принципи за обработване на лични данни и прилагането им на практика;
 • Основания за обработване на лични данни и конкретни примери, приложими към дейността на конкретния администратор. Основания за обработване на чувствителни лични данни. Съгласието като най-рисковото основание.
 • Извършване на предварителна оценка на рисковете. Оценка на въздействието;
 • Информация, която се предоставя на субектите на данни;
 • Права на субектите на данни и съответните задължения на администратора (как се упражняват правата, предоставяне на заявления, бланки и образци; срокове за упражняване на правата);
 • Трансфер на данни към трети държави или международни организации;
 • Заплахи за сигурността на обработваните лични данни;
 • Нарушения на сигурността. Задължение за уведомяване на Комисия за защита на личните данни. Задължение за уведомяване на засегнатите лица;
 • Анализ на въведените вътрешни правила в организацията за защита на данните. Предоставяне на конкретни указания за прилагането им. При липса на вътрешни правила за защита на личните данни – предоставяне на подробни указания относно изготвяне на необходимата документация за постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 • Анализ на практика и становища на:
  • Европейски комитет по защита на данните, в това число и адаптирани от Комитета насоки, изготвени от Работна група по чл. 29 от Директива 95/46/EО;
  • Комисия за защита на личните данни;
  • Други надзорни органи;

*Анализът ще бъде с практическа насоченост с оглед дейността на администратора.

Всяко обучавано лице ще получи:

 • СЕРТИФИКАТ за преминато обучение;
 • ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ.

Обучение по Наредба № 15 с квалификационни кредити

Институциите в сферата на предучилищното и училищното образование имат задължение да спазват изискванията на Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за киберсигурност, което включва и периодични обучения на служителите

Предлагаме Ви обучение по НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ на тема:

„ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ –  ПРОГРАМА ЗА ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СФЕРАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ (GDPR), ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“, УИН: 23560001

 ВРЕМЕТРАЕНЕ:

 •  16 академични часа  обучение, от които:
 • 8 академични часа в платформата „ZOOM“;
 • 8 академични часа самостоятелна подготовка чрез изготвени от екипа на задания и материали в помощ на обучаваното лице.

           ЗА КОГО Е ОБУЧЕНИЕТО:

 • Педагогически специалисти, в това число и зам. директори по учебната дейност, които ще получат ЕДИН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ;
 • Непедагогически специалисти.

         КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • Ясен, достъпен и практически подход при предоставяне на информацията, свързана със задълженията и отговорностите на всяко учебно заведение;
 • Осигурени обучителни материали за всеки участник в обучението;
 • Обучители са юристи и компютърни специалисти с тясна специализация в областта на защита на личните данни.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Основните теми, които включва обучението, са:

 • Нормативна рамка (Регламент (ЕС) 2016/679; Закон за защита на личните данни, Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба №8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и др.);
 • Основни положения на Регламент (ЕС) 2016/679 – термини, принципи, основания, роли и отговорности ;
 • Характеристика на длъжността „Длъжностно лице по защита на данните“/ДЛЗД/;
 • Защита на личните данни в контекста на трудовите правоотношения в институцията;
 • Защита на личните данни на възпитаниците на институцията и техните законни представители;
 • Специфични дейности по обработване на лични данни – видеонаблюдение, електронен дневник, електронна поща, уебсайт;
 • Нарушения на сигурността;
 • Технически и организационни мерки за сигурност;
 • Киберсигурност;
 • Споразумения за обработване на лични данни.

За повече информация и заявка на услугата,
можете да се свържете с нас