Длъжностно лице по защита
на данните (DPO)

Нашата услуга за външно Длъжностно лице по защита на данните е идеална възможност да се възползвате от експертен екип от професионалисти по право и IT с опит в защитата на личните данни.

Какво представлява услугата
„Длъжностно лице по защита на данните“?

Много Администратори на лични данни изпитват несигурност в това нужно ли е да определят длъжностно лице по защита на данните. Регламент (ЕС) 2016/679 съдържа ясно обособени условия, при наличието на които е нужно да имате такова лице. Ако се колебаете дали Вие следва да сте определили длъжностно лице по защита на данните, можете да се обърнете към нас.

Длъжностното лице по защита на данните е лице, което информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване на данни, за техните задължения по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 и на други нормативни актове за защита на лични данни.

Важно е да знаете, че в качеството Ви на администратор на лични данни, Вие не можете да давате указания на Вашето Длъжностно лице по защита на данните във връзка с изпълнение на неговите задачи.

Но, Вашите задължения като администратор на лични данни относно субектите на данни ще бъдат много по-малко, тъй като длъжностното Ви лице по защита на данните ще отговаря на всички въпроси, зададени му от субектите на данни. Тези въпроси могат да са свързани с обработването на техните лични данни и упражняването на правата им, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Важно е Вашето длъжностно лице по защита на данните да е много добре запознато с Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и всички останали разпоредби, които имат значение и отношение към защитата на личните данни. Без тези познания е много трудно да се вземат адекватни решения и да се дадат правилните съвети.

Защо да изберете „Джи Ди Пи“ ООД
и услугата „Длъжностно лице по защита на данните“?

Избирайки „Джи Ди Пи“ ООД и услугата „Длъжностно лице по защита на данните“/ДЛЗД/,
като Администратор на лични данни Вие:

 1. Можете да поискате съвет от квалифицирано лице – ДЛЗД за Ваше задължение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и други нормативни актове за защита на лични данни;
 2. Ще бъдете осведомявани своевременно относно нови становища, насоки, решения, мнения на Надзорния орган в България – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.
 3. Ще сте определили ДЛЗД, което при необходимост от контакт с КЗЛД, ще се свърже с Комисията вместо Вас;
 4. Ще сте в съответствие с всички най-добри практики в областта на защита на личните данни;
 5. Ще бъдете съветвани за най-правилните и надеждни технически и организационни мерки, които е необходимо да бъдат предприети в организацията /институцията/ с цел по-високо ниво на защита на личните данни.
 6. Ще бъдете спокойни, че не нарушавате правата на субектите на данни, защото Вашето ДЛЗД е точка за контакт с всеки, който иска да упражни правата си по Регламент (ЕС) 2016/679 или желае да зададе въпрос, свързан с обработването на личните му данни;
 7. Ще имате изготвена Оценка на риска. Ще има на кого да разчитате и при необходимост от изготвяне на Оценка на въздействието;
 8. След проучване на процесите по обработване на лични данни във Вашата организация /институция/ ще Ви бъдат посочени най-честите грешки, които допускате, за да не се продължава с грешна практика.
 9. Няма да Ви се налага да търсите информация, текстове в закони или подзаконови нормативни актове относно защита на личните данни, защото това ще е работа на Вашето длъжностно лице по защита на данните.
 10. Вече няма да изпитвате несигурност как и дали се прилага дадена разпоредба от закона, защото Вашето длъжностно лице по защита на данните е достатъчно компетентно, за да Ви даде правилния съвет.
 11. Вашите служители ще бъдат обучени и ще научат как да защитават по най-правилния начин личните данни, до които имат достъп.
 12. Вашата организация /институция/ ще е постигнала много високо ниво на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, тъй като в Регламента ясно е разписана фигурата на Длъжностното лице по защита на данните и необходимостта от нея.

Доверете се на професионалистите в GDPR! Изберете „Джи Ди Пи“ ООД и бъдете винаги администратори или обработващи, които са изрядни по отношение на защита на личните данни!

За повече информация и цена на услугата,
можете да изпратите запитване за оферта: