Одит за
съответствие

Всеки администратор на лични данни, който е внедрил изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), трябва да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването на лични данни се извършва в съответствие с Общ регламент относно защитата на данните.

За постигането на съответствие с GDPR, организациите следва да извършват периодични одити и при необходимост да актуализират внедрените правила за защита на личните данни.

Обхват на дейностите

ЕТАП 1:

 • Анализ на обработваните лични данни, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);
 • Преглед на съществуващите практики и процедури за обработване на лични данни за установяване на евентуална необходимост от подобряване и промяна.
 • Проверка на механизмите за упражняване на правата на субектите на данни;
 • Определяне на нивото на ефективност на приложените технически и организационни мерки за защита на личните данни. Проверка на механизмите за справяне с пробив на сигурността на обработваните лични данни;
 • Одитиране правата за достъп до данни/системи и предлагане на мерки за подобрение при необходимост;
 • Анализ на нивото на внедряване на въведените механизми за защита на данните и предоставяне на насоки относно по-ефективното им прилагане;
 • Проверка на нивото на осведоменост на служителите относно правната регулация в областта на защитата на личните данни;

ЕТАП 2:

 • Изготвяне на Доклад, съдържащ всички установени на ЕТАП 1 несъответствия и препоръки за внедряване на допълнителни мерки/ правила за защита на обработваните лични данни.
 • АКТУАЛИЗИРАНЕ на внедрените политики/процедури/вътрешни правила за защита на личните данни;
 • Отправяне на препоръки за изготвяне на допълнителни документи/политики/процедури/инструкции, съдържащи мерки, които следва да се внедрят в резултат на изготвения доклад;
 • Провеждане на обучение на служителите, имащи достъп до лични данни в организацията за правилата, произтичащи от въведените промени във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни;
 • При заявка – изготвяне на допълнителни документи/политики/процедури/инструкции, които следва да се внедрят в резултат на извършения анализ и изготвения доклад.*

* Услугата се заплаща допълнително.

За повече информация, цена и срок за изпълнение на услугата,
можете да изпратите запитване за оферта