Джи Ди Пи ООД извършва консултиране и внедряване на GDPR

Извършваме консултиране и цялостно внедряване на GDPR във вашата фирма или организация. Изработваме необходимата документация и осигуряваме софтуер за защита на личните данни. Нашият екип е съставен от юристи, ИТ специалисти и HR консултанти.


Осигуряваме на нашите клиенти:

 • Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer);

 • Мониторинг и поддръжка на информационни системи;

 • Софтуер за криптиране, антивирусна защита, DLP;

 • Въвеждане на процедури по информационна сигурност;

 • Обучение на персонала;

Процедурата по консултиране и внедряване на изскванията на Регламента преминава през няколко етапа.

 • Анализ и оценка на текущото състояние;

 • Какви категории лични данни и на какви категории физически лица (независимо от тяхното гражданство) се обработват:

– „обикновени” лични данни – имена, адрес, електронна поща,  IP адрес и т.н.;

– единен граждански номер;

– специални („чувствителни”) лични данни – данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

 • За какви конкретни цели се събират, съхраняват и обработват личните данни (трудови отношения, счетоводство, клиенти, доставчици, реклама, законово определени цели, журналистическа дейност и т.н.);

 • На кого се предоставят или разкриват личните данни извън организацията:

– на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление т.н.);

– на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща, IT компания поддържаща информационната система, подизпълнители по договор и др.;

– на бизнес партньори – за целите на директен маркетинг, съвместни продукти и услуги, др.;

 • Дали се предават (трансферират) лични данни в други държави, в кои (държава членка на Европейския съюз или трета страна) и на какво правно основание;

 • Колко време се съхраняват личните данни в организацията и как е определен този срок;

 • Какви мерки за сигурност се прилагат за защита на данните;

 • Преценка дали е налице определяне на Длъжностно лице по защита на данните;

 • Управление на риска по отношение на защита на личните данни;

 • Приемане на план за действие за въвеждане на определените технически и организационни мерки;

 • псевдонимизация на личните данни;

 • криптиране на личните данни;

 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

 • водене на записи (log files) на дейностите по обработване на данни в системите за автоматизирано обработване;

 • Консултиране при внедряване на правилата и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с регламента;

 • Уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;

 • Приемане на вътрешна процедура и/или план за действие в случай на нарушение на сигурността на личните данни;

 • Определяне на отговорен служител/екип за реакция при нарушение на сигурността на личните данни, инструктаж на персонала, др.;

 • Създаване на вътрешна организация за своевременно уведомяване на КЗЛД в срок до 72 часа от узнаването за нарушението;

 • Документиране и отчетност;

 • Наблюдение и мониторинг на внедрената процедура за спазване изискванията на GDPR;

 

Close Menu